Прогноза за втората половина на месец април

При дървесните видове през този период се очаква да започне цъфтеж при дъб, бук, орех, черница, конски кестен. Букът е чувствителен към замърсеният градски въздух и на практика няма значение за хората от градовете защото се среща само в природата. По-големи количества прашец от бук се наблюдават във въздуха на планинските райони. Дъбът е често срещан вид в България, както в природата, така и като паркова и градска растителност. Образува доста прашец, който се разпространява по въздуха и може да доведе до алергични прояви при пациентите. Дъбовете са различни видове и имат продължителен период на цъфтеж. При тревистите растения ако много се повишат температурите, би могло в края на месеца да цъфне рапицата. Нейният прашец може да създаде проблеми на чувствителни хора в районите където се отглежда в големи масиви. Извън тези райони и в населените места има подобни растения, които се срещат като плевели. Те отделят минимални количества полен и не представляват фактор за предизвикване на алергични реакции. В години с топли и влажни март и април в края на април започва цъфтеж при някои най-ранни видове житни треви. През тази хладна година не очакваме това да се случи, освен евентуално в някои изолирани южни райони на страната.

quercus_robur dab_zarno
Дъб по време на цъфтеж Поленово зърно от дъб