За нашата страна през ранната пролет с най-голямо значение за полинозните пациенти е цъфтежа на дърветата, които се опрашват чрез вятъра. През този период се образуват огромни количества лек и лесен за пренасяне полен. В южните райони на страната цъфтежът започва малко по-рано отколкото в северните и планинските. През първата половина на март е обичайно да цъфтят елшата, леската, тиса, ивата и трепетликата. Тази година наблюденията на проби от въздуха на гр. София показват наличие на единични поленови зърна. Това е така защото ниските температури в този период водят до по-бавно узряване на прашеца, а падналите валежи от дъжд и сняг възпрепятстват неговото разпространение.
Ето как изглеждат цветовете на по-важните растения, свързани с алергичните проблеми:

 1. Леска – широко разпространен храст, цъфтежът започва рано – през февруари /в някои райони дори и през януари/.

  leska

 2. Елша - широколистно дърво, често срещано в низините и долния планински пояс, предимно покрай реки.

  elsha

 3. Тис / отровачка/ – широко разпространен вид в паркове и градските зелени площи.

  tis1
  tis2

 4. Ива – често срещан храст в ниските планински части, използва се и с декоративни цели в населените места. Има лепкав прашец, който не се разпространява на големи разстояния.

  iva

 5. Трепетлика – често срещано дърво. Много красиво и поради това използвано за градска растителност често в групи от по няколко дървета. Образува голямо количество прашец със слаби алергизиращи свойства.

  trepetlika

Прогноза за втората половина месец март

Според прогнозата за месец март 2011 г. на НИМХ-БАН през този период ще е все още хладно и с превалявания. Очакват се краткотрайни повишения на температурите. Това предполага, че във въздуха концентрациите на полен ще са по-ниски от тези, които биха предизвикали алергични реакции. Наличието на 2-3 по-топли дни не е достатъчно да се образува и разпространи такова количество прашец, което да доведе до проблеми при пациентите. Естествено алергичните реакции при хората зависят не само от наличието на съответното количество полен във въздуха, но и от индивидуалната чувствителност на пациента. През периода ще продължи цъфтежа при изброените видове и се очаква да започне цъфтеж при ясен, някои кипарисови, бряст, топола и някои кленови. В края на месеца и особено в по-топлите райони може да започне цъфтеж и при брезата. Тя е много често срещан вид в природата и още по-често използван за градско залесяване. Брезата е един от основните причинители на алергии сред дървесните представители. Има силни алергизиращи свойства и би трябвало да се засажда по-рядко, особено в близост с жилища, детски градини, училища и обществени сгради.

breza

Клонки с цветове на бреза.

Около 20% от алергично болните страдат от полинози. Ежегодно за определен период от време се променя техния социален живот, намалява работоспособността и успеваемостта в училище т.е. влошава се тяхното качество на живот.
Ето защо за пациентите и техните близки, както и за лекарите-алерголози е важно да имат информация за въздушното поленово замърсяване -видов състав и количества прашец.
Поленът или цветният прашец са клетките, носещи мъжкия генетичен материал при растенията и е основният въздушен замърсител с биологичен произход. Наличието на прашец във въздуха, неговото количество и видова принадлежност зависят от различни фактори:

 1. типът растителност в района;
 2. климатични фактори;
 3. метеорологични фактори;
 4. релеф;
 5. ниво на индустриализация;
 6. социални фактори.
Въз основа на ежедневни наблюдения на цветния прашец от въздуха могат да се направят поленови календари, които показват началото, периода на максимален цъфтеж и края му при по-важните алергизиращи растителни видове.
При достатъчно продължителни и обстойни проучвания и след съответна статистическа обработка на данните е възможно и съставянето на прогнози. При сравнение на резултатите от проучвания на различни райони, може да се определи степента на риск от алергизация на населението, както и да се посочат най-доброто място и време за изолация на всеки болен. Това ще подпомогне работата на лекарите при диагностиката и специфичното лечение на пациентите с поленова алергия.

Подкатегории

Страница 37 от 37