Анализ на поленовият цъфтеж през периода  01 -15 май 2011 г.

Дъждовното и по-хладно време през тази година доведе до сравнително по-ниски концентрации на прашец във въздуха.                        Най-силно алергизиращите дървета – бреза и габър почти навсякъде прецъфтяха и вече не са фактор за проява на алергични реакции. От дървесните представители в процес на интензивен цъфтеж бяха дъб, черница, орех, конски кестен. Прашецът на дъба и черницата е лек и лесно се утаява при висока въздушна влажност, каквато имаше през периода. Поленовите зърна на ореха са големи и тежки, а на конския кестен са по-лепкави и затова те по-трудно летят. В резултат във въздуха имаше сравнително малки количества дървесен полен.                                                                                                                                                                                                Най-важното за първата половина на месец май е старта в полинизацията при житните треви.

Прогноза за първата половина на месец май

При дървесните видове през този период се очаква да приключи цъфтежа при брезата и габъра, а да бъде в своя максимум при дъб, бук, орех, черница, конски кестен. В по-топлите места и тези с по-ниска надморска височина обикновено по това време започва цъфтеж при иглолистните видове - смърч, бял и черен бор. При тревистите видове се очаква старт в полинизацията при живовлек, киселец, лапад.

Месец май е най-тежкият за най-голям процент полинозни пациенти в България. Причината е в цъфтежа на житните треви. Те са много на брой видове, които за дълъг период от време излъчват големи количества силно алергизиращ прашец. Последният е много лек и лесно се разпространява на големи разстояния.

pag27-gramineas1g

Житно растение в период на цъфтеж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хората, които знаят, че са алергични към житен полен е добре вече да предприемат някои индивидуални мерки за ограничаване на контакта си с прашеца. На първо място да избягват разходките в разцъфтяли полянки:

44339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Употребата на слънчеви очила може да намали количеството полен попаднал в очите. След престой на открито е добре да се изплакват с вода очите и носа, косата да се обтрие с влажна кърпа, да се сменят дрехите. Домовете и автомобилите на пациентите е добре да бъдат със затворени прозорци.

Началото на май е най-подходящото време да започне окосяване на всички тревни площи в населените места. Това ще доведе до намаляване на количествата житен полен във въздуха.

През тази година на фона на по-хладното време и прогнозите за почти ежедневни дъждове, алергичните хора може да са малко по-спокойни. Много вероятно е през първата половина на май нивата на житен полен във въздуха да са ниски и да доведат до проблеми само при по-чувствителни пациенти през сухи, топли и леко ветровити дни. По-високите части на планините ще са подходящи за разходки защото там по това време няма цъфтящи треви и въздухът ще е по-чист.

Анализ на поленовият цъфтеж през периода 15-30 април 2011 г.

През април във въздуха се наблюдава прашец предимно от дървесни видове. За втората половина на месеца е характерен максимум в количествата полен от бреза и габър. Това са най-силно алергизиращите видове сред дървесните представители на нашата флора.

Shema

 

 

 

 

 

 

 

Количества поленови зърна от бреза и габър през месец април 2011 г. в София

Малките количества прашец в дните 10,11,16, 18-20 април се дължат на валежи , т.е. висока въздушна влажност в комбинация с ниски температури. В дните 13-15 април в София падна сняг и поради това в този период рязко спаднаха количествата прашец във въздуха. От 20 април започна повишение на температурите и снижаване на въздушната влажност и това доведе до увеличаване на дневната поленова концентрация. Стартира цъфтежа при дъб, орех, черница. От 21 април във въздушните проби се откриват и поленови зърна от житни треви.

Прогноза за втората половина на месец април

При дървесните видове през този период се очаква да започне цъфтеж при дъб, бук, орех, черница, конски кестен. Букът е чувствителен към замърсеният градски въздух и на практика няма значение за хората от градовете защото се среща само в природата. По-големи количества прашец от бук се наблюдават във въздуха на планинските райони. Дъбът е често срещан вид в България, както в природата, така и като паркова и градска растителност. Образува доста прашец, който се разпространява по въздуха и може да доведе до алергични прояви при пациентите. Дъбовете са различни видове и имат продължителен период на цъфтеж. При тревистите растения ако много се повишат температурите, би могло в края на месеца да цъфне рапицата. Нейният прашец може да създаде проблеми на чувствителни хора в районите където се отглежда в големи масиви. Извън тези райони и в населените места има подобни растения, които се срещат като плевели. Те отделят минимални количества полен и не представляват фактор за предизвикване на алергични реакции. В години с топли и влажни март и април в края на април започва цъфтеж при някои най-ранни видове житни треви. През тази хладна година не очакваме това да се случи, освен евентуално в някои изолирани южни райони на страната.

quercus_robur dab_zarno
Дъб по време на цъфтеж Поленово зърно от дъб

За първата половина на месец април най-характерен е цъфтежа на дървесните видове. Цъфналият в началото на месеца бряст вече прецъфтя, както и леската и елшата. Към края на цъфтежа си са и различните видове ясени и тополи. В активен период са видовете клен, както и плодните дръвчета -джанки, череши, вишни и др. Последните не представляват риск за хората, чувствителни към полен. Плодните дръвчета се опрашват от насекоми и техния прашец се образува в малки количества, той е лепкав и с големи размери. На практика само след силни ветрове във въздуха може попаднат незначителен брой поленови зърна на овощни дървета . При тревистите растения най-забележителен е започналия цъфтеж при глухарчето. Колкото и много да са цъфналите глухарчета на една полянка, във въздуха няма високи концентрации на прашец. Поленът на глухарчето може да провокира алергична реакция при много чувствителни хора, които са били в тесен контакт с много растения. Хубавото при глухарчето е, че много бързо прецъфтява.

Най-важното за първата половина на април е започналият цъфтеж на най-силно алергизиращите дървесни видове – бреза и габър. Техният прашец има силно алергизиращи свойства, образува се в големи количества и цъфтежа продължава дълго време. Брезата се среща често както в природата, така и в градската среда. За това април е месецът с най-много проблеми за хората с алергия към дървета и по-конкретно бреза. За тези пациенти облекчение ще има в дъждовните дни когато прашецът е отмит и въздуха – чист. Габърът има по-кратък период на цъфтеж спрямо брезата и се среща по-рядко като част от градската растителност. Той допълва общият фон от брезов полен. 

Kwiatostan_grabu_pospolitego_Carpinus_betulus_ljpg
Carpinus_fruit
Цъфнала клонка от габър Есенна клонка от габър

Подкатегории

Страница 40 от 41