Анализ на поленовият цъфтеж през периода 15-30 април 2011 г.

През април във въздуха се наблюдава прашец предимно от дървесни видове. За втората половина на месеца е характерен максимум в количествата полен от бреза и габър. Това са най-силно алергизиращите видове сред дървесните представители на нашата флора.

Shema

 

 

 

 

 

 

 

Количества поленови зърна от бреза и габър през месец април 2011 г. в София

Малките количества прашец в дните 10,11,16, 18-20 април се дължат на валежи , т.е. висока въздушна влажност в комбинация с ниски температури. В дните 13-15 април в София падна сняг и поради това в този период рязко спаднаха количествата прашец във въздуха. От 20 април започна повишение на температурите и снижаване на въздушната влажност и това доведе до увеличаване на дневната поленова концентрация. Стартира цъфтежа при дъб, орех, черница. От 21 април във въздушните проби се откриват и поленови зърна от житни треви.

Прогноза за втората половина на месец април

При дървесните видове през този период се очаква да започне цъфтеж при дъб, бук, орех, черница, конски кестен. Букът е чувствителен към замърсеният градски въздух и на практика няма значение за хората от градовете защото се среща само в природата. По-големи количества прашец от бук се наблюдават във въздуха на планинските райони. Дъбът е често срещан вид в България, както в природата, така и като паркова и градска растителност. Образува доста прашец, който се разпространява по въздуха и може да доведе до алергични прояви при пациентите. Дъбовете са различни видове и имат продължителен период на цъфтеж. При тревистите растения ако много се повишат температурите, би могло в края на месеца да цъфне рапицата. Нейният прашец може да създаде проблеми на чувствителни хора в районите където се отглежда в големи масиви. Извън тези райони и в населените места има подобни растения, които се срещат като плевели. Те отделят минимални количества полен и не представляват фактор за предизвикване на алергични реакции. В години с топли и влажни март и април в края на април започва цъфтеж при някои най-ранни видове житни треви. През тази хладна година не очакваме това да се случи, освен евентуално в някои изолирани южни райони на страната.

quercus_robur dab_zarno
Дъб по време на цъфтеж Поленово зърно от дъб

За първата половина на месец април най-характерен е цъфтежа на дървесните видове. Цъфналият в началото на месеца бряст вече прецъфтя, както и леската и елшата. Към края на цъфтежа си са и различните видове ясени и тополи. В активен период са видовете клен, както и плодните дръвчета -джанки, череши, вишни и др. Последните не представляват риск за хората, чувствителни към полен. Плодните дръвчета се опрашват от насекоми и техния прашец се образува в малки количества, той е лепкав и с големи размери. На практика само след силни ветрове във въздуха може попаднат незначителен брой поленови зърна на овощни дървета . При тревистите растения най-забележителен е започналия цъфтеж при глухарчето. Колкото и много да са цъфналите глухарчета на една полянка, във въздуха няма високи концентрации на прашец. Поленът на глухарчето може да провокира алергична реакция при много чувствителни хора, които са били в тесен контакт с много растения. Хубавото при глухарчето е, че много бързо прецъфтява.

Най-важното за първата половина на април е започналият цъфтеж на най-силно алергизиращите дървесни видове – бреза и габър. Техният прашец има силно алергизиращи свойства, образува се в големи количества и цъфтежа продължава дълго време. Брезата се среща често както в природата, така и в градската среда. За това април е месецът с най-много проблеми за хората с алергия към дървета и по-конкретно бреза. За тези пациенти облекчение ще има в дъждовните дни когато прашецът е отмит и въздуха – чист. Габърът има по-кратък период на цъфтеж спрямо брезата и се среща по-рядко като част от градската растителност. Той допълва общият фон от брезов полен. 

Kwiatostan_grabu_pospolitego_Carpinus_betulus_ljpg
Carpinus_fruit
Цъфнала клонка от габър Есенна клонка от габър

Анализ на поленовия цъфтеж през периода 15-31 март 2011 г.

Характерен за втората половина на месец март е цъфтежът на леска, елша и някои кипарисови. Наблюденията на въздушни проби от гр. София показаха най-високи концентрации на прашец от леска и елша в периода 13-16 март. В последните дни на месеца нивата имат тенденция към понижение поради прецъфтяването им. Количествата прашец от тис и кипарисови бяха големи, но този полен има слаби алергизиращи свойства. В района на София започна цъфтежът при някои видове ясен, бряст и различни видове тополи.

Прогноза за първата половина на месец април

Очакванията са да започне истинската пролет. За пациентите с дървесна поленова алергия в нашата страна април е може би най-трудният месец. От една страна след зимата в хубавите дни всеки иска да бъде на открито. Но от друга страна – това е месецът, в който с пълна сила цъфтят най-алергизиращите дървета: бреза и габър. През тази година март беше по-хладен и това малко забави цъфтежа при дърветата. Това предполага и малко по-късен старт в цъфтежа и през април. Според специалистите от НИМХ-БАН първите 15 дни на април ще са топли, а валежите малко. Въпреки това очакванията са за по-високи концентрации на прашец от бреза и габър около и след 15 април. В периода до 15 април ще продължат да цъфтят ясен, бряст, топола, различни видове клен и върби – ива, плачеща и др., както и някои цветя – нарцис, лале, зюмбюл, глухарче. Това са видове с не особено силни алергизиращи свойства и затова през първата половина на април полинозните пациенти може да са по-спокойни и по-смели в разходките си навън.

pic1 pic2


Важно е да се знае, че прашецът на цитираните цветя е голям, тежък и лепкав. По тази причина той не се разпространява във въздуха и не представлява опасност за чувствителните хора. Симптомите на алергия към тези цветя може да се провокират само при пряк контакт с прашеца – работа с цветята или помирисване.

 Глухарчето е един от първите предвестници на пролетта. Полянките отрупани с цъфнали глухарчета са много примамливи и за щастие не толкова алергизиращи. Прашецът на глухарчето благодарение на своите израстъчета се прикрепва към насекоми-опрашители, но малки количества се откриват във въздушни проби. Той също би създал проблем само при пряк контакт и само при свръхчувствителни към него хора.

pic3 pic4

За нашата страна през ранната пролет с най-голямо значение за полинозните пациенти е цъфтежа на дърветата, които се опрашват чрез вятъра. През този период се образуват огромни количества лек и лесен за пренасяне полен. В южните райони на страната цъфтежът започва малко по-рано отколкото в северните и планинските. През първата половина на март е обичайно да цъфтят елшата, леската, тиса, ивата и трепетликата. Тази година наблюденията на проби от въздуха на гр. София показват наличие на единични поленови зърна. Това е така защото ниските температури в този период водят до по-бавно узряване на прашеца, а падналите валежи от дъжд и сняг възпрепятстват неговото разпространение.
Ето как изглеждат цветовете на по-важните растения, свързани с алергичните проблеми:

 1. Леска – широко разпространен храст, цъфтежът започва рано – през февруари /в някои райони дори и през януари/.

  leska

 2. Елша - широколистно дърво, често срещано в низините и долния планински пояс, предимно покрай реки.

  elsha

 3. Тис / отровачка/ – широко разпространен вид в паркове и градските зелени площи.

  tis1
  tis2

 4. Ива – често срещан храст в ниските планински части, използва се и с декоративни цели в населените места. Има лепкав прашец, който не се разпространява на големи разстояния.

  iva

 5. Трепетлика – често срещано дърво. Много красиво и поради това използвано за градска растителност често в групи от по няколко дървета. Образува голямо количество прашец със слаби алергизиращи свойства.

  trepetlika

Прогноза за втората половина месец март

Според прогнозата за месец март 2011 г. на НИМХ-БАН през този период ще е все още хладно и с превалявания. Очакват се краткотрайни повишения на температурите. Това предполага, че във въздуха концентрациите на полен ще са по-ниски от тези, които биха предизвикали алергични реакции. Наличието на 2-3 по-топли дни не е достатъчно да се образува и разпространи такова количество прашец, което да доведе до проблеми при пациентите. Естествено алергичните реакции при хората зависят не само от наличието на съответното количество полен във въздуха, но и от индивидуалната чувствителност на пациента. През периода ще продължи цъфтежа при изброените видове и се очаква да започне цъфтеж при ясен, някои кипарисови, бряст, топола и някои кленови. В края на месеца и особено в по-топлите райони може да започне цъфтеж и при брезата. Тя е много често срещан вид в природата и още по-често използван за градско залесяване. Брезата е един от основните причинители на алергии сред дървесните представители. Има силни алергизиращи свойства и би трябвало да се засажда по-рядко, особено в близост с жилища, детски градини, училища и обществени сгради.

breza

Клонки с цветове на бреза.

Подкатегории

Страница 42 от 43